Turneringer

Turneringsbestemmelser for Grini Golfklubb          


Følgende regler gjelder for Grini Golfklubb, med mindre annet er bestemt i bestemmelser for den enkelte turnering. Turneringer avvikles i henhold til siste vedtatte golfregler fra The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, samt vedtatte lokale regler for Grini Golfklubb.

For all turneringsvirksomhet gjelder:
1. Turneringsledelse

Turneringskomiteen utpeker en ansvarlig turneringsleder til hver klubbturnering. Terminliste med ansvarlig turneringsleder er oppslått på klubbens tavle og med link på klubbens hjemmeside til Golfbox.
Den ansvarlige turneringslederen avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringskomiteen blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.

2. Påmelding til klubbturneringer
Klubbturneringer gjennomføres normalt som helgeturnering. Påmelding til turneringene starter senest 2 uker før turneringen, og gjøres i Golfbox. Frist for påmelding til vil normalt være kl. 16:00 torsdagen før turneringen. Oppslaget i Golfbox skal inneholde opplysninger om hvem som er turneringsansvarlig kontaktperson, turneringsform, eventuell deltakerbegrensing, turneringsdato og starttidspunkt. Turneringsledelsen kan gjøre unntak for senere påmeldte.
Ved klubbens turneringer (og andre spesielle turneringer), der ikke annet er bestemt, må spilleren registrere seg senest 30 minutter før sin starttid.
De enklete gruppene bestemmer selv egne påmeldingsbestemmelser.

3. Andre bestemmelser i turnering:
 1. Ved registrering i alle turneringer, skal gyldig Golfkort kunne fremvises
 2. Fortrinnsvis benyttes GolfBox med digital inntasting for registrering av hull score
 3. Greengaffel skal alltid medbringes.
 4. I klubbturneringer kan:
  1. gjestespillere (annen klubb) delta med tillatelse fra turneringsleder.
  2. de som leier andel og prøvemedlemmer av alle kategorier delta.
  3. Spillere fra andre klubber som Grini GK har slik avtale med, unntatt klubbmesterskapene.
 5. I Klubbmesterskapet kan kun medlemmer delta (leie av spillerett anses ikke som medlemmer). Medlemskategorier som må betale greenfee, skal gjøre dette før spill. 
 6. Bruk av golfbil er normalt ikke tillatt. Grini GK har meget få golfbiler til disposisjon. Turneringsleder kan bestemme i hvert tilfelle om unntak for bruk av golfbil skal gjelde. Legeattest skal kunne fremlegges.
 7. Bruk av utstyr under en runde skal skje i ht regel 4.3 med følgende begrensning:
  1. Mobiltlf. og lignende som medtas av spiller eller hans caddie, får ikke avgi lyd under pågående runde.
  2. Under en runde er det heller ikke tillatt å bruke mobiltelefon eller høre på lyd eller se på video.
  3. Straff for brudd på denne lokale regelen - se regel golfreglene 4.3

 4. 
Avmelding
Avmelding til klubbturneringer skal rettes til ansvarlig turneringsleder med en gang man er klar over at man ikke kan spille, men senest 1 time før turneringsstart. Ved senere, eller ingen avmelding, kan turneringsleder kreve at startkontingent blir betalt, hvis ikke oppgitt grunn kan godtas av turneringsleder. Uteblivelse uten grunn og avbrutt turnering uten gyldig melding direkte til turneringsledelsen, blir rapportert til hjemmeklubbens styre, som har myndighet til evt. å iverksette irettesettelse eller straff.

5. Avlysning
Gjennomføring av en turnering krever minst 10 deltakere. Turnering kan også avlyses hvis baneforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen, ikke er mulig, eller at værforholdene er slik at turneringsavvikling ikke er forsvarlig. (for eksempel torden).  Ved midlertidig avbrudd i spillet, varsles dette ved flere korte lydsignaler. Stopp spillet og avvent beskjed.

6. Klasseinndeling
Før en klubbturnering vil turneringsledelsen vurdere hvilke klasseinndelinger som skal benyttes under turneringen. Normalt er dette bestemt på forhånd. Endringer, slik som justering av klasser eller å slå klasser sammen, kan skje dersom det blir færre enn 6 deltakere i en klasse. Dette bestemmer turneringsleder i den enkelte turnering. 
Ved turneringens oppstart vil spillerens handikap bli oppdatert via Golfbox. Spillerens handikap ved påmelding vil ikke være avgjørende for hvilken klasse spilleren blir plassert i. Har spillerens handikap endret seg innen turneringens start, vil spilleren bli satt i korrekt klasse. Spilleren skal i turneringen naturligvis spille på sitt endrete handikap. I turnering som går over flere dager, er spillerens handikap ved start første turneringsdag gjeldende i hele turneringen. Spillerens handikap blir regulert etter hver handikaptellende turnering av turneringsleder i Golfbox. Enhver avbrutt runde uten gyldig grunn, vil medføre en oppjustering av handikap.
Ballene skal i utgangspunktet settes sammen med spillere med forskjellig handikap. Dette kan reguleres av turneringsleder.

7. Trening på banen (jfr. Regel 5.2)
På dagen for en 18 hulls slagspillturnering er spill på banen før spillerens start forbudt.
I enn matchspillkonkurranse kan en spiller trene på banen før en runde eller mellom runder.
For 9 hulls turneringer tillattes spill på banen samme dag. Runden må avsluttes minimum 2 timer før turneringsstart.

8. Starttid
I konkurranser godtas normal ikke forandring av starttid etter at trekning er foretatt. Man skal registrere seg i henhold til turneringsbestemmelsene i den aktuelle turneringen, og melde seg for starter 10 min. før starttid. Dersom uforutsette forhold utenfor deltagerens kontroll hindrer ham/henne i å starte på fastsatt tid, kan turneringslederen, hvis denne finner det rimelig og forsvarlig av hensyn til de øvrige deltagere, tillate start på en eventuell ledig starttid eller til slutt. 

9. Avgjørelser ved like resultat.
 1. Matchspill:
En konkurranse som ender med likt resultat, skal spilles videre hull for hull inntil en side vinner et hull. Sudden death skal starte på det hullet hvor konkurransen begynte. I en handicap konkurranse skal handicapslagene fordeles som i den første runden.
 1. Slagspill:
Hvis to eller flere deler førsteplassen i en scratch slagspill konkurransen, skal det spilles et hull for hull play-off (sudden death) for å kåre en vinner. Dette gjelder bare førsteplassen. De øvrige rangeres likt.
Hvis to eller flere står likt i en handicap slagspill konkurranse, skal spiller med lavest spillehandikap gå foran. Hvis fremdeles likt resultat avgjøres rekkefølgen slik: Beste siste 36, 18, 9, 6, 3, og 1 hull etter scorekortets rekkefølge, deretter loddtrekning.

10. Premiering

Premiering vil bli vurdert for hver individuelle turnering.

11. Klubbmesterskapet
Spillerne i klubbmesterskapet settes opp i følgende kategorier:
 
Junior, Gutter 36 hull
Junior, Jenter 36 hull
Damer (alle) [1] 36 hull
Herrer  (13-49 år) 36 hull
Herrer Senior (50-99 år) 36 hull
 [1] Dersom det blir seks eller flere påmeldte damer under 50 år kan det vurderes å sette opp en egen kategori for Damer Senior

Det spilles brutto slagspill.

Man kan stille i junior klassene frem til det året man fyller 19 år. Det året spilleren fyller 20 år, vil spilleren være ansett som Herre/Dame spiller.

Man kan som junior velge å delta i herre eller dameklassen fra det året man fyller 13 år.

Klubbmester er den spiller med lavest score blant hhv Junior(G og J), Damer og Herrer (inkl Herrer Senior). En forutsetting for å kåre en klubbmester i en kategori er at det må være minimum 3 deltakere i den aktuelle kategorien.

 Maksimalt antall spillere ved Klubbmesterskapet settes til 72. Spillerne rangeres etter lavest handikap i hver kategori.

 I de tilfeller hvor det er blitt påmeldt flere en 72 spillere vil man foreta en kutt etter følgende prinsipp:
Spillerne blir rangert etter lavest handikap i hver kategori. De spillere med høyest handikap av henholdsvis Damer og Herrer, uavhengig av kategori, må da vike i forhold til kategoriens andel av totalt antall påmeldte spillere til turneringen

For klubbmesterskapet i putting er det bare en kategori.

12. Juniorturneringer:
a. Caddieforbud i juniorturneringer
 I alle turneringer for juniorer 13-19 år er det caddieforbud. Det gis normalt ikke dispensasjon. For varig skade, sykdom eller funksjonshemming gis dispensasjon, forutsatt at spilleren er klassifisert.  kan dispensasjon vurderes. Unntak: I junior lagturnering kan deltakere på samme lag gå caddie for hverandre. Lagkapteinen kan være caddie for spillere på laget.
 
b. Motordrevet tralle
 I turnering for juniorer gjelder forbud mot bruk av motordrevet tralle.
 
c. Røyking og snusing 
I turnering for juniorer er det forbud for juniorer/caddie å røyke eller å bruke snus under en fastsatt runde. 
 
Straff for brudd på bestemmelsen:
Første forseelse:    Matchspill – Stillingen justeres ved å trekke fra ett hull
Slagspill – To slag.  Ved første forseelse i Stableford-konkurranser gjøres fradrag på to Stableford-poeng fra sluttresultatet.
 
Andre forseelse:     Diskvalifikasjon.
Anmerkning: Det er ikke caddieforbud i turneringer for barn 12 år eller yngre.

13. Andre turneringer:

a.  Matchplay turnering

Dame, herre -og seniorgruppene arrangerer en Matchplay turnering for sine respektive grupper.
Turneringene starter i mai og avsluttes i september.
Startavgift vurderes av gruppene.
 
b. Damedag
Spilles tirsdager.
Damekomitéen arrangerer diverse turneringer basert på en variasjon av turneringsformer.
Damegruppen har en Order of Merits som dekker hele sesongen.
 
c. Herredag
Spilles onsdager.
Herrekomitéen setter opp spilleplan for sesongen, basert på en variasjon av turneringsformer.
Sammenlagt premiering i forbindelse med siste turneringen vår og høst.
 
d. Seniordag
Spilles torsdager på formiddagen.
Grini GK har en meget aktiv seniorgruppe, som har mange forskjellige turneringer som er basert på god sosial omgang.
 
e. Andre klubbturneringer, se oppslag eller Golfbox for nærmere opplysninger.
 

14. Publisering av bilder

Ved påmelding til turnering i klubbens regi, samtykkes det for publisering av bilder fra den tilhørende turneringen.
Hvis man ikke ønsker å samtykke til publisering av bilder, må dette angis ved påmelding til turneringen.