Turneringer

Turneringsbestemmelser for Grini Golfklubb          
 
Følgende regler gjelder for Grini Golfklubb, med mindre annet er bestemt i bestemmelser for den enkelte turnering. Turneringer avvikles i henhold til siste vedtatte golfregler fra the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, samt vedtatte lokale regler for Grini Golfklubb.
 
For all turneringsvirksomhet gjelder:
 
 • Handicapbestemmelsene
 • Regler for amatørstatus
 • NIFs bestemmelser om doping
 • NIFs formålsparagraf om alkohol
Golfreglene og regler for etikette 

1. Turneringsledelse
 
Turneringskomiteen utpeker en ansvarlig turneringsledelse til hver turnering. Terminliste med ansvarlig turneringsledelse er oppslått på klubbens tavle og klubbens hjemmeside.
 
Den ansvarlige turneringsleder avgjør alle tvilsspørsmål og tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler. Har det av turneringsledelsen eller turneringskomiteen blitt utpekt en dommer, så avgjør dommeren alle tvister vedrørende anvendelse av golfreglene og de lokale regler.
 
2. Påmelding
 
Påmelding til klubbens 18 hulls turneringer starter normalt 10 dager før turneringen, og gjøres i Golfbox. Unntaksvis kan påmelding gjøres på listen på klubbens tavle i klubbhuset eller SMS til turneringsansvarlig. Frist for påmelding vil normalt være kl. 18:00, 2 dager før turneringen. Oppslaget i Golfbox skal inneholde opplysninger om turneringsform, eventuell deltakerbegrensing, turneringsdato og starttidspunkt. Turneringsledelsen kan gjøre unntak for senere påmeldte.
 
Ved 18 hulls turnering (og andre spesielle turneringer) må spilleren registrere seg senest 30 minutter før sin starttid.
Til klubbens 9 hulls turneringer er det oppmøte tidligst 60 minutter før og senest 30 minutter før start.
 
3. Andre bestemmelser i turnering:
 
 
 1. Ved registrering i alle turneringer, skal gyldig Golfkort fremvises.
 2. Fortrinnsvis benyttes Gobex-kort for registrering av hull score.
 3. Greengaffel skal alltid medbringes.
 4. I klubbturneringer.
  1. Kan gjestespillere (annen klubb) delta med tillatelse fra turneringsleder
  2. De som leier andel og prøvemedlemmer av alle kategorier kan delta.
 5. Bare medlemmer med gyldig andel med spillerett i klubben kan delta i Klubbmesterskapet. Prøvemedlemmer og andre med spillerett uten andel kan ikke delta i Klubbmesterskapet. Unntatt er juniormedlemmer som i henhold til pkt. a) nedenfor har fått anledning til å delta i Klubbmesterskapet
  1. Juniorene avholder eget Klubbmesterskap og etter årlig avtale mellom Juniorledelsen og turneringskomitéen, kan de beste juniorene over 13 år delta i senior Klubbmesterskap.
 6. Bruk av golfbil er normalt ikke tillatt. For Grini GK har vi meget få golfbiler for eventuelt bruk. Turneringsleder kan bestemme i hvert tilfelle om unntak for bruk av golfbil skal gjelde. Legeattest skal fremlegges.
 7. For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstand ved å bruke utstyr som bare måler avstander (lasermåler, GPS-klokke/enhet). Hvis spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc. (Mobil-app, termometer, etc.), bryter spilleren regel 14-3 uavhengig av hvorvidt slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.
 8. Straff for brudd på regel 14-3: Matchspill og slagspill: Diskvalifikasjon
 
4. Avmelding
 
Avmelding til 18 hulls turneringer skal rettes til ansvarlig turneringsleder, senest 1 time før turneringsstart. Ved senere, eller ingen avmelding, kan turneringsleder kreve at startkontingent blir betalt, hvis ikke oppgitt grunn kan godtas av turneringsleder. Uteblivelse uten grunn og avbrutt turnering uten gyldig melding direkte til turneringsledelsen, blir rapportert til hjemme klubbens styre, som har myndighet til evt. å iverksette irettesettelse eller straff.
 
5. Avlysning
 
Gjennomførelse av en turnering krever minst 10 deltakere. Turnering kan også avlyses hvis baneforholdene er slik at spill, vurdert av turneringsledelsen, ikke er mulig, eller at værforholdene er slik at turneringsavvikling ikke er forsvarlig. (for eksempel torden).  Ved midlertidig avbrudd i spillet, varsles dette ved flere korte lydsignaler. Stopp spillet og avvent beskjed.
 
6. Klasseinndeling
 
Før en klubbturnering vil turneringsledelsen vurdere hvilke klasseinndelinger som skal benyttes under turneringen.
 
Det spiller eventuelt i egne Dame, Herre, Senior Dame og Senior herre klasser.
 
I 18 hulls turnering med færre enn 6 deltakere i en klasse, kan den bli slått sammen med annen klasse. Dette bestemmer turneringsleder i den enkelte turnering.
Unntak: Klubbmesterskapet.
 
Ved turneringens oppstart vil spillerens handikap bli oppdatert via Golfbox. Spillerens handikap ved påmelding vil ikke være avgjørende for hvilken klasse spilleren blir plassert i. Har spillerens handikap endret seg innen turneringens start, vil spilleren bli satt i korrekt klasse. Spilleren skal i turneringen naturligvis spille på sitt endrete handikap. I turnering som går over flere dager, er spillerens handikap ved start første turneringsdag gjeldende i hele turneringen. Spillerens handikap blir regulert etter hver handikaptellende turnering av turneringsleder i Golfbox. Enhver avbrutt runde uten gyldig grunn, vil medføre en oppjustering av handikap.
 
Ballene skal i utgangspunktet settes sammen med spillere med forskjellig handikap. Dette kan reguleres av turneringsleder.
 
7. Øvelse på banen
 
På dagen for 18 hulls turnering, er spill på banen før spillerens start, forbudt. Det samme gjelder spill på banen mellom 2 runder, selv om neste runde foregår den påfølgende dag. Overtredelse medfører diskvalifikasjon, jfr. Regel 7 – 1.b.
 
Dette gjelder ikke for matchspill.
 
For 9 hulls turnering tillattes spill på banen samme dag. Runden må avsluttes minimum 2 timer før turneringsstart for 9 hulls turneringen.
 
8. For sent til start
 
Hvis en spiller kommer til sitt startsted, klar til å spille, innen 5 minutter etter sin starttid, og det ikke foreligger omstendigheter som berettiger å oppheve diskvalifikasjonsstraffen i samsvar med regel 33-7, er straffen i match: tap av første hullet og i slagspill: 2 slag, i stedet for diskvalifikasjon.  
 
9. Telekommunikasjonsmidler
 
Mobiltlf. og lignende som medtas av spiller eller hans caddie, får ikke avgi lyd under pågående runde. Straff ved første forseelse, i match tap av hullet, i slagspill 2 slag. Andre forseelse: Diskvalifikasjon.
 
10. Avgjørelser ved like resultat.
 
a)       Matchspill:
En konkurranse som ender med likt resultat, skal spilles videre hull for hull inntil en side vinner et hull. Sudden death skal starte på det hullet hvor konkurransen begynte. I en handicap konkurranse skal handicapslagene fordeles som i den første runden.

b)       Slagspill:
Hvis to eller flere deler førsteplassen i en scratch slagspill konkurransen, skal det spilles et hull for hull play-off (sudden death) for å kåre en vinner. Dette gjelder bare førsteplassen. De øvrige rangeres likt.
Hvis to eller flere står likt i en handicap slagspill konkurranse, skal spiller med lavest spillehandikap gå foran. Hvis fremdeles likt resultat avgjøres rekkefølgen slik: Beste siste 36, 18, 9, 6, 3, og 1 hull etter scorekortets rekkefølge, deretter loddtrekning.

11. Premiering
 
18 hulls turneringer premieres normalt med ¼, men vil bli vurdert ved hver individuelle turnering.

For 9 hulls turneringer vil gruppene selv bestemme aktuell premiering.
 
12. Klubbmesterskapet
 
Det vil bli kåret klubbmester i følgende kategorier:
 
Junior, Gutter
36 hull
Junior, Jenter
36 hull
Herrer
36 hull
Damer
36 hull
Senior herrer + 50 (Endret i 2016)
36 hull
Senior damer + 50
36 hull

Det spilles brutto slagspill.
 
Man kan stille i junior klassene frem til det året man fyller 19 år. Det året spilleren fyller 20 år, vil spilleren være ansett som Herre/Dame spiller.
 
Man kan som junior velge å delta i herre eller dameklassen fra det året man fyller 13 år.

En forutsetting er at det i kategorien må være minimum 3 deltakere for å kåre en klubbmester i den aktuelle kategorien.
 
Maksimal antall spillere ved klubbmesterskap settes til 72. Spillerne rangeres etter lavest handikap i hver kategori.
 
I de tilfeller hvor det er blitt påmeldt flere en 72 spillere vil man foreta en kutt etter følgende prinsipp:
 
Spillerne blir rangert etter lavest handikap i hver kategori. De spillere med høyest handikap i hver katagori må da vike etter en prosentvis andelen av totalt påmeldte spillere til turneringen
 
 
13. Juniorturneringer:
 
 a)      Caddieforbud i juniorturneringer
I turnering for juniorer gjelder caddieforbud. Det gis normalt ikke dispensasjon. For varig skade/sykdom, kan dispensasjon vurderes. Unntak: I junior lagturnering kan deltakere på samme lag gå caddie for hverandre. Lagkapteinen kan være caddie for spillere på laget.
Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon. 
 
b)       Motordrevet tralle
          I turnering for juniorer gjelder forbud mot bruk av motordrevet tralle.
          Straff for brudd på bestemmelsene: Diskvalifikasjon 

c)       Røyking og snusing:
          I turnering for juniorer er det forbud for juniorer/caddie å røyke eller å bruke snus under en
          fastsatt runde. 
          Straff for brudd på bestemmelse: Diskvalifikasjon.
 
14. Andre turneringer:
 
1)       Match turnering:
          Dame- og herre komitéen arrangerer en Matchplay turnering for sine respektive grupper.
          Turneringene starter i mai og avsluttes i september. Spilles med ¾-spille handikap.
          Startavgift vurderes av gruppene.

2)       Damedag
          Spilles tirsdager.
          Dame gruppen arrangerer diverse turneringer basert på en variasjon av turneringsformer.
Damegruppen har en Order of Merits som dekker hele sesongen.

3)       Herredag
          Spilles onsdager.
          Herrekomitéen setter opp spilleplan for sesongen, basert på en variasjon av turneringsformer.
          Sammenlagt premiering i forbindelse med siste turneringen vår og høst. Alle må spille på eget handikap 
          også klubbhandicap

4)        Seniordag
           Spilles torsdager på formiddagen.
           Vi har en meget aktiv seniorgruppe, som har mange forskjellige turneringer som er basert på god sosial
           omgang.
               
5)        Andre klubbturneringer, se oppslag eller Golfbox for nærmere opplysninger.
 
15. Publisering av bilder:
 
 Ved påmelding til turnering i klubbens regi, samtykkes det for publisering av bilder fra den tilhørende   
 turneringen.
 Hvis man ikke ønsker å samtykke til publisering av bilder, dette angis ved påmelding til turneringen.
 
 
Turneringskomitéen
4. juli 2015
Rev. 01: 13. mai 2016 (Pkt. 3, Underpkt. 5)
Rev. 02: 25. august 2016 (Pkt. 12. Alder Herre Senior)